ปริญญากิตติมศักดิ์
ชื่อเอกสาร: ปีการศึกษา 2557
โฟลเดอร์:
คำอธิบาย:

- มอบปริญญาการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย แก่ พระครูขันตยาภรณ์

- มอบปริญญานิติศาสตรดุุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ แก่ นายสัตยา  อรุณธารี

- มอบปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แก่ ศาสตราจารย์ ดร. สุจินตฺ์  จินายน

- มอบปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม แก่ นายไมตรี จงไกรจักร์

- มอบปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แก่นางสุมณฑา ทองนาคขาว

 

ลิงค์เอกสาร: -
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt