แบบแสดงความคิดเห้นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 11/04/2561

               คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สภาพปัญหาเร่งด่วนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ตลอดจนศักยภาพการดำเนินงานของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประกอบการพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

               ในการนี้ ขอเชิญแสดงความคิดเห็นตามฟอร์มที่กำหนด โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ทาง http://council.tsu.ac.th/news.php  และจัดส่งให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ทาง E-mail@scholar.tsu.ac.th  หรือ ID Line : nui395979

เอกสารเพิ่มเติม
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt