แบบแสดงความคิดเห้นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 18/04/2561

               ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดได้ดำเนินการเปิดรับสมัคร และให้เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและตอบรับการทาบทามเพื่อเข้ารับการสรรหา จำนวน 2 คน โดยมีชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้

  1. อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์  พิณโท
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวลักษณ์  สุวรรณแข

               คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด จึงขอเชิญผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสังกัดสำนักหอสมุดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด สภาพปัญหาเร่งด่วนของสำนักหอสมุดที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ตลอดจนศักยภาพการดำเนินงานของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประกอบการพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

               ในการนี้ ขอเชิญแสดงความคิดเห็นตามฟอร์มที่กำหนด โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ทาง http://council.tsu.ac.th/news.php  และจัดส่งให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ทาง E-mail@scholar.tsu.ac.th  หรือ ID Line : nui395979

เอกสารเพิ่มเติม
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt