สภามหาวิทยาลัยทักษิณ แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 23/04/2561

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ มีมติแต่งตั้งอาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท 
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี

    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt