ประกาศราชกิจจานุเบกษา "จัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เป็นส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 12/06/2561

 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เป็นส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ บัดนี้ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรียบร้อยแล้ว...... #ด้วยความขอบคุณฝ่ายนิติการ ผู้ประสานงานสำนักราชกิจจานุเบกษาในการออกประกาศ

เอกสารเพิ่มเติม
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt