การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 02/07/2561

                คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1 เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยกำหนดรับสมัครและเสนอชื่อ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

               ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ ๑ มีเอกสารแนบท้ายประกาศ ๖ ฉบับ ดังนี้

               เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑      พันธกิจบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลทั่วไป คุณสมบัติ

                                                         หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

               เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒      กรอบระยะเวลาการสรรหา

               เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓      แบบประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงานและผลงาน

               เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๔      ใบสมัคร

               เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๕      แบบเสนอชื่อ

               เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๖      แบบเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย

           พร้อมนี้ฝ่ายเลขานุการได้แนบเอกสารแนบท้ายจำนวน ๖ ฉบับเป็นไฟล์ Word และไฟล์ PDF   และแนบไฟล์ PDF กฎหมาย และ ไฟล์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังแนบ

เอกสารเพิ่มเติม
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑ PDF
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒ Word
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒ PDF
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓ Word
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓ PDF
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๔ Word
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๔ Word
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๔ PDF
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๕ Word
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๕ PDF
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๖ Word
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๖ PDF
ข้อบังคับฯ สรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น พ.ศ. 2558
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารบุคคล พ.ศ. 2557
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2562 - 2580
ประกาศ ม. เรื่อง ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงและบัญชีเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑ Word
ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ ๑
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt