การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 15/08/2561

            เนื่องด้วยอาจารย์ชิโนรส  รุ่งสกุล มีกำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (สมัยที่สอง) ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑  จึงได้มีคำสั่งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ ๑๒/๒๕๖๑ ฉบับลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

           คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ฉบับที่ ๑ เรื่อง การสรรหา   ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑ -หมายเลข ๖ ดังนี้

               เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑      พันธกิจคณะศิลปกรรมศาสตร์ ข้อมูลทั่วไป คุณสมบัติ

                                                          หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

               เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒      กรอบระยะเวลาการสรรหา

               เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓      แบบประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงานและผลงาน

               เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๔      ใบสมัคร

               เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๕      แบบเสนอชื่อ

               เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๖      แบบเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนา

                                                          คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

           คณะกรรมการสรรหาฯ โดยกำหนดวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ๒ วิธี คือ ๑) วิธีประกาศรับสมัครทั่วไป  ๒) วิธีการเสนอชื่อ  และกำหนดระยะเวลาการสมัครและเสนอชื่อได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

           ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  (นางสาวจินตนา  นาคจินดา) ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ห้อง ๗๓๕ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  โทรศัพท์ ๐๘-๑๕๙๙-๐๕๙๑ หรือโทรศัพท์ภายใน ๗๕๐๑ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : tsu_spa@scholar.tsu.ac.th  และศึกษาคำสั่ง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ข้อมูลพื้นฐานคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลดใบสมัคร แบบเสนอชื่อ แบบประวัติการทำงานและผลงาน แบบเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ที่เว็บไซต์    ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย http://council.tsu.ac.th/newsview.php?id=110  และดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ได้ที่ http://www2.tsu.ac.th/org/planoffice

        เอกสารกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

        ๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘ http://council.tsu.ac.th/admin/upload/item/f41i250dp-20180606-103500-589945.pdf

        ๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗  http://council.tsu.ac.th/admin/upload/item/f26i137dp-20160127-105427-493652.pdf

        ๓)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ http://council.tsu.ac.th/admin/upload/item/f27i1172dp-20180424-184059-208799.pdf

        ๔) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การจัดระบบการบริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ http://council.tsu.ac.th/admin/upload/item/f57i260dp-20160128-091532-416620.pdf

        ๕) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘  http://council.tsu.ac.th/admin/upload/item/f27i242dp-20160127-110938-910067.pdf

        ๖) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ พ.ศ. ๒๕๕๘ http://www2.tsu.ac.th/org/capr/UserFiles/131-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%20%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%2058%2012%20%E0%B8%A1%E0%B8%B4_%E0%B8%A2_58.pdf

        ๗)  ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐http://www2.tsu.ac.th/org/capr/UserFiles/600727-6.pdf

        ๘) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง กำหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้น และเงินประจำตำแหน่งของพนักงานพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕  http://ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง

         ๙)  ร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ http://www2.tsu.ac.th/org/planoffice/page2.php?ids=664&idm=3&mid=418

         ๑๐)  เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ http://www2.tsu.ac.th/org/art/

         

 

เอกสารเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ ๑
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑ Word
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑ PDF
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒ Word
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒ PDF
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓ Word
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓ PDF
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๔ Word
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๔ PDF
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๕ Word
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๕ PDF
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๖ Word
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๖ PDF
ข้อมูลพื้นฐานคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศคณะกรรมการสรรหา ฉบับที่ ๑ (เต็มฉบับ)
แบบแสดงความคิดเห็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ Word
แบบแสดงความคิดเห็นผู้สมควรดำรตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ PDF
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt