แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 01/11/2561

            สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580 

เอกสารเพิ่มเติม
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt