รายชื่อผูู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 01/11/2561

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  และกำหนดการในการจัดส่งวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนา        คณะศิลปกรรมศาสตร์ 4 ปี  และกำหนดวัน เวลาในการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  โดยมีรายละเอียดดังประกาศที่แนบ

                   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสต

  1. รองศาสตราจารย์นพพร  ด่านสกุล                        
  2. อาจารย์พัทรา  ผดุงสุนทรารักษ์                           
  3. อาจารย์ ดร. ระวีวัฒน์  ไทยเจริญ                         

       4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรสิทธิ์  ศรีสมุทร  

เอกสารเพิ่มเติม
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt