เอกสารเกี่ยวกับ การยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สิน
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 08/11/2561

          ปปช. ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561  โดยกำหนดให้นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี แสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  ทั้งนี้ ขอเผยแพร่ประกาศ ปปช.ที่เกี่ยวข้องในการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  ดังนี้

          1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

          2. ประกาศฯ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102

              พ.ศ. 2561

          3. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภิริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่า

              เป็นคู่สมรส พ.ศ. 2561

          4. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2561

          5. บทกำหนดโทษ

          6. แบบฟอร์มแสดงรายการทรัพ์สินและหนี้สิน

          7. ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 

          8. ข้อควรรู้ในการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 

          9. หลักเกณฑ์และวิธีการเปิดเผยบัญชี 

เอกสารเพิ่มเติม
ปปช. ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561
กำหนดตำแหน่งผู้มีหน้าที่ยืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภิริยา
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเปิด
บทกำหนดโทษ
แบบฟอร์มแสดงรายการทรัพ์สินและหนี้สิน PDF
แบบฟอร์มแสดงรายการทรัพ์สินและหนี้สิน Word
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
ข้อควรรู้ในการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
หลักเกณฑ์และวิธีการเปิดเผยบัญชี
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt