ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที่ 1
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 11/02/2562

          ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที่ 1 เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เอกสารเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
แบบฟอร์มสำหรับส่วนงานวิชาการใช้ในการเสนอชื่อ PDF
แบบฟอร์มสำหรับส่วนงานวิชาการใช้ในการเสนอชื่อ Word
แบบฟอร์มสำหรับส่วนงานอื่นใช้ในการเสนอชื่อ PDF
แบบฟอร์มสำหรับส่วนงานอื่นใช้ในการเสนอชื่อ Word
แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ Word
แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ PDF
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt