ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ ตามมาตรา 20(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt