ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช้คณาจารย์ประจำตามมาตรา 20 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 18/06/2562
เอกสารเพิ่มเติม

    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt