การสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 21/11/2559

        คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๙ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ โดยกำหนดรับสมัครและเสนอชื่อ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พ.ย. - ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๙

       ทั้งนี้ ขอเชิญผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้จากประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ ๒ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

       สำหรับกฎหมาย ข้อบังคับ ประะกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหา สามารถดาวน์โหลดได้ข่าวประชาสัมพันธ์ "กฎหมายในการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ"

      ขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์แนบได้ดังนี้

       ๑.  ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ ๒ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

       ๒.  แบบประวัติและผลงาน

       ๓.  แบบเสนอชื่อ

       ๔.  แบบสมัคร

        ๕.  แบบเสนอแนวทางการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๔)

เอกสารเพิ่มเติม
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt