การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 25/07/2562

ด้วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จะครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 จึงออกประกาศกำหนดกรอบการพัฒนาของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580 ลักษณะองค์กรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ \

ทั้งนี้กำหนดรับสมัครและเสนอชื่อ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2562 รายละเอียดดังประกาศที่แนบ

เอกสารเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ ๑
ใบสมัครสำหรับบุคคลภายนอก PDF
ใบสมัครสำหรับบุคคลภายนอก Word
ใบสมัครสำหรับข้าราชการ ม.ทักษิณ PDF
ใบสมัครสำหรับข้าราชการ ม.ทักษิณ Word
ใบสำหรับพนักงาน ม.ทักษิณ PDF
ใบสมัครสำหรับพนักงาน ม.ทักษิณ Word
ใบเสนอชื่อ Word
ใบเสนอชื่อ PDF
แบบประวัติ PDF
แบบประวัติ Word
แบบตอบรับการทาบทาม Word
แบบตอบรับการทาบทาม PDF
แบบประวัติ PDF
แบบประวัติ Word
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt