การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 25/07/2562

ด้วยคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จะครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 จึงออกประกาศกำหนดกรอบการพัฒนาของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580 ลักษณะองค์กรคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

          ทั้งนี้กำหนดรับสมัครและเสนอชื่อ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2562 รายละเอียดดังประกาศที่แนบ

เอกสารเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ ๑
ใบสมัครสำหรับข้าราชการ ม.ทักษิณ Word
ใบสมัครสำหรับข้าราชการ ม.ทักษิณ PDF
ใบสมัครสำหรับพนักงานม.ทักษิณ Word
ใบสมัครสำหรับพนักงานม.ทักษิณ PDF
ใบสมัครสำหรับบุคคลภายนอก Word
ใบสมัครสำหรับบุคคลภายนอก PDF
แบบประวัติ Word
แบบประวัติ PDF
แบบเสนอชือ Word
แบบเสนอชื่อ PDF
ใบสมัครสำหรับลูกจ้างม.ทักษิณ PDF
ใบสมัครสำหรับลูกจ้าง ม.ทักษิณ Word
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt