การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 13/08/2562

             อนุสนธิคำสั่งสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ ๑๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

             เพื่อให้การดำเนินการได้มาซึ่งผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ  พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  ประกอบกับมติคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ในการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่      ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงออกประกาศคณะกรรมการพิจารณาการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑   ฉบับที่ ๑ เรื่อง ข้อมูลทั่วไป คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

             เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑      ข้อมูลทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อ

             เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒      แบบเสนอชื่อ

             เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓      แบบประวัติส่วนตัวและผลงาน

             เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๔      ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ชื่อและอักษรย่อปริญญา

                                                          สำหรับสาขาวิชา

             กำหนดให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 - 13 ตุลาคม 2562

เอกสารเพิ่มเติม
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt