ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับที่ ๑ เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ และข้อควรทราบในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 09/09/2562
เอกสารเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับที่ ๑ เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ และข้อควรทราบในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบเสนอชื่อส่วนงานวิชาการ
แบบเสนอชื่อส่วนงานอื่น
แบบเสนอชื่อสำนักงานมหาวิทยาลัย
แบบเสนอชื่อสำนักงานวิทยาเขตสงขลา
แบบเสนอชื่อสำนักงานวิทยาเขตพัทลุง
แบบเสนอชื่อสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
แบบเสนอชื่อสำหรับสภาคณาจารย์และพนักงาน
แบบเสนอชื่อสำนักสมาคมศิษย์เก่า ม.ทักษิณ
แบบเสนอชื่อสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
แบบประวัติ Word
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt