การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 22/11/2559

       คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๙ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทีกษิณคดีศึกษา โดยกำหนดรับสมัครและเสนอชื่อ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พ.ย. - ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๙ 

       ขอเชิญผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้จากประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ฉบับที่ ๑ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา

       สำหรับกฎหมาย ข้อบังคับ ประะกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหา สามารถดาวน์โหลดได้ข่าวประชาสัมพันธ์  "กฎหมายในการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ"

       ทั้งนี้ ขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดข้อมูลจากไฟล์แนบต่าง ๆ ได้ดังนี้

       ๑.  ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ ๑ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา 

       ๒.  แบบประวัติและผลงาน

       ๓.  แบบสมัคร

       ๔.  แบบเสนอชื่อ

        ๕.  แบบเสนอแนวทางการพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๔)

เอกสารเพิ่มเติม
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt