การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 06/12/2559

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพแและการกีฬา ในการประชุมครั้งที่ ๑   เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๙ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา โดยกำหนดรับสมัครและเสนอชื่อ ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙- ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

       ขอเชิญผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้จากประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ฉบับที่ ๑ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

       สำหรับกฎหมาย ข้อบังคับ ประะกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหา สามารถดาวน์โหลดได้ข่าวประชาสัมพันธ์  "กฎหมายในการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ"

       ทั้งนี้ ขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดข้อมูลจากไฟล์แนบต่าง ๆ ได้ดังนี้

       ๑.  ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ ๑ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

       ๒.  แบบประวัติและผลงาน

       ๓.  แบบสมัคร

       ๔.  แบบเสนอชื่อ

        ๕.  แบบเสนอแนวทางการพัฒนาคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

เอกสารเพิ่มเติม
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt