มติย่อประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 23/01/2560

     สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ และมีมติ ดังเอกสารไฟล์มติย่อสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  ๑/๒๕๖๐ 

   

เอกสารเพิ่มเติม
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt