ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 31/01/2560

           บัดนี้ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ  จันทลักขณา  ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี 

เอกสารเพิ่มเติม
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt