เปลี่ยนแปลงกำหนดการนำเสนอแนวทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 15/02/2560

       ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณได้งดการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อจัดเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์จึงขอเปลี่ยนแปลงการนำเสนอแนวทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ระยะ ๔ ปี ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จากเดิมวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เปลี่ยนเป็นวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมทองหลาง ๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  โดยให้มีเวลาในการนำเสนอคนละ ๒๐ นาที  ในรูปแบบใดก็ได้ และคณะกรรมการสรรหาฯ จะสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าคนละ ๑๐ นาที ในการนำเสนอและการสัมภาษณ์ดังกล่าวนี้จะทำการบันทึกเสียงไว้เป็นหลักฐาน (ผู้เข้ารับการสรรหาสามารถจัดทำสำเนา Power Point แนวทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ ชุด เพื่อมอบให้คณะกรรมการสรรหาฯ ในวันประชุมพิจารณาได้ด้วย) ตามเวลา ดังนี้

  1. อาจารย์ ดร. ธนพันธุ์  ปัทมานนท์                         เวลา ๐๙.๒๐ – ๑๐.๐๐ น.
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สารภี  ไชยรัตน์                เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๔๐ น.
เอกสารเพิ่มเติม
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt