ข่าวการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 01/03/2560

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ในการประชุมโดยการแจ้งเวียนลงมติเมื่อวันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีมติออกประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ฉบับที่ ๑ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ โดยกำหนดรับสมัครผู้สนใจและกำหนดให้เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหา หมายเลข ๑ - หมายเลข ๙ ดังนี้

             เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑       ข้อมูลทั่วไป คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

             เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒       แบบสมัครใช้สำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

             เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓       แบบสมัครใช้สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

             เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๔      แบบสมัครใช้สำหรับข้าราชการมหาวิทยาลัยทักษิณ

             เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๕      แบบสมัครใช้สำหรับลูกจ้างมหาวิทยาลัยทักษิณ

             เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๖      แบบเสนอชื่อ

             เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๗      แบบประวัติและผลงานใช้สำหรับสมัคร

             เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๘      แบบประวัติและผลงานใช้สำหรับเสนอชื่อ

             เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๙       แบบเสนอแนวทางการพัฒนาสถาบันปฏิบัติการชุมชน

                                                          เพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ

เอกสารเพิ่มเติม
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt