สภามหาวิทยาลัยทักษิณ แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 18/03/2560

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ มีมติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์  ฤทธิสรไกร ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี

เอกสารเพิ่มเติม
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt