สภามหาวิทยาลัยทักษิณ แต่งตั้งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 20/05/2560

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 มีมติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา  สุวรรณวิจิตร ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

เอกสารเพิ่มเติม
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt