สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 23/05/2560

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐

มีมติแต่งตั้งอาจารย์ ดร. เปลื้อง สุวรรณมณี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี

เอกสารเพิ่มเติม
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt