สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 5/2560 มีมติแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 8 ท่าน
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 17/06/2560

สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

1)  อาจารย์ ดร. ณวงศ์ บุนนาค ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี

     ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

2)  อาจารย์ ดร. สุวิทย์ คงภักดี ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
     สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559

 

3)  อาจารย์ ดร. สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

     สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2559


4)  อาจารย์ ดร. อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

     สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2559

 

5)  อาจารย์ ดร. พณัฐ กิตติพัฒนบวร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

 

6)  อาจารย์ ดร. พรพิมล มะยะเฉียว ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2559

 

7)   อาจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ นิยะสม ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

      สาขาวิชาจุลชีววิทยา ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559

 

8)   อาจารย์ ดร. อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

      สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2559

 

เอกสารเพิ่มเติม
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt