มติย่อประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 21/06/2560

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุุนายน ๒๕๖๐

ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ และมีมติโดยฝ่ายเลขาุนการได้จัดทำจดหมายข่าว ดังแนบ

เอกสารเพิ่มเติม
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt