มติย่อประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 22/03/2560

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ และมีมติโดยฝ่ายเลขาุนการได้จัดทำจดหมายข่าว ดังแนบ..

เอกสารเพิ่มเติม
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt