สภามหาวิทยาลัย มีมติแต่งตั้งนักวิชาชีพ ระดับชำนาญการ
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 17/07/2560

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีมติแต่งตั้งนางสาวขวัญชนก วิริยกุลโอภาศ

ดำรงตำแหน่งนักวิชาชีพ ระดับชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙

    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt