สภามหาวิทยาลัยทักษิณ แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 26/07/2560

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

มีมติแต่งตั้งอาจารย์ ดร.นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี

    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt