มติย่อประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt