ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ฉบับที่ ๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ๔ ปี
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 25/08/2560

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบ

ให้บุคคลมีสิทธินำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ๔ ปี

ต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ดังนี้ (เรียงชื่อตามลำดับตัวอักษร)

(๑)  รองศาสตราจารย์ ดร. ยศศักดิ์  โกไศยกานนท์

(๒)  รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย  ชำนิ

 

เอกสารเพิ่มเติม
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt