สภามหาวิทยาลัยทักษิณแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 26/09/2560

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 
วันที่ 16 กันยายน 2560
มีมติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดี ดังนี้..

1. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์
➡️ เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา

2. รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
➡️ เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

3. รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล
➡️ เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุกูล อินทระสังขา
➡️ เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

5. อาจารย์ ดร. สุชาติ สุขสถิตย์
➡️ เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง

6. อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์
➡️ เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
➡️ เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560 เป็นต้นไป..

    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt