สภามหาวิทยาลัยทักษิณแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 26/09/2560

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 
วันที่ 16 กันยายน 2560
มีมติแต่งตั้งผู้รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt