สภามหาวิทยาลัยทักษิณแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 26/09/2560

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 
วันที่ 16 กันยายน 2560
แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ เป็น ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt