สภามหาวิทยาลัยทักษิณมีมติแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 21/10/2560

สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ ดร. ฉัตร ผลนาค ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt