สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับและประกาศ
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 23/01/2561

  สภามหาวิทยาลัยทีกษิณ ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560  ออกข้อบังคับ จำนวน 3 ฉบับ  ออกประกาศ จำนวน 1 ฉบับ  ได้แก่

   1. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560ล

   2. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

   3. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการคุ้มครองการทำงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

   4. ประกาศฯ เรื่อง มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

เอกสารเพิ่มเติม
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt