การสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 07/02/2561

                ด้วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ มีกำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ จึงมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 

                  คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ในการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้มีมติออกประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ฉบับที่ ๑ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  โดยกำหนดวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ๒ วิธี คือ

                   ๑) วิธีประกาศรับสมัครทั่วไป 

                   ๒) วิธีการเสนอชื่อ 

                   กำหนดระยะเวลาการสมัครและเสนอชื่อได้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังประกาศและเอกสารแนบท้ายประกาศแนบท้ายหมายเลข ๑ - หมายเลข ๖ ดังนี้

               เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑      พันธกิจสำนักหอสมุด ข้อมูลทั่วไป

                                                          คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

               เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒      กรอบระยะเวลาการสรรหา

               เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓      แบบประวัติส่วนตัวและผลงาน

               เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๔      ใบสมัคร

               เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๕      แบบเสนอชื่อ

               เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๖      แบบเสนอแนวทางการพัฒนาสำนักหอสมุด

เอกสารเพิ่มเติม
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt