การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์ | โพสต์เมื่อ: 15/02/2561

           ด้วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีกำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ จึงมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เพื่อสรรหาคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีความรู้และมีความสามารถในการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ไปสู่เป้าหมายตามพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่กำหนดไว้ ดังนี้

               ๑.   ผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพรองรับความต้องการของสังคม และมีคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยทักษิณ

               ๒.   สร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ ประเทศ และประชาคมเซียน

               ๓.   ดำเนินการบริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

               ๔.   ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมของชุมชนภาคใต้ให้เกิดประโยชน์โดยเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการเพิ่มคุณค่าด้วยการพัฒนา

               ๕.   พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของบุคลากรและนิสิต

               ๖.   สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเป็นผู้นำทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เป็นที่ยอมรับในภาคใต้และประชาคมอาเซียน

                 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้มีมติออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ ๑ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยกำหนดวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๒ วิธี คือ

                 ๑) วิธีประกาศรับสมัครทั่วไป 

                 ๒) วิธีการเสนอชื่อ 

                 และกำหนดระยะเวลาการสมัครและเสนอชื่อได้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังประกาศแนบท้ายจำนวน ๖ ฉบับ ดังนี้

               เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑      พันธกิจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อมูลทั่วไป

                                                          คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

               เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒      กรอบระยะเวลาการสรรหา

               เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๓      แบบประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน และผลงาน

               เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๔      ใบสมัคร

               เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๕      แบบเสนอชื่อ

               เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๖      แบบเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนา

                                                          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสารเพิ่มเติม
    ฝ่ายบริหารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
    Copyright©All Rights Reserved Antanoid by MisterAnt